Prawo odstąpienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane
ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej).
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie jednego miesiąca bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc od dnia,
- w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie towarów, jeżeli zamówili Państwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/są one dostarczane w ramach
jednej wysyłki;
- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili Państwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i są one dostarczane
osobno;
- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli zamówili Państwo towar, który dostarczany jest partiami lub w częściach;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SoBuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6,
22143 Hamburg, numer telefonu: 040/63307924, numer fax: 040/65590169, adres e-mail: pl2@sobuy.de) w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą
Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas
Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta
lub towarów, które jednoznacznie dostosowane są do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
o dostarczenie towarów, ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni od zawarcia umowy i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie
ma kontroli;
o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów:
o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadają się do
zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: SoBuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, numer fax: 040/65590169, adres e-mail: pl2@sobuy.de :
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) /o świadczenie
następującej
usługi(*)
- Data zamówienia(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

TWÓJ KOSZYK (0)

Twój koszyk jest pusty