Polityka prywatności

Udostępnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani też w celu zawarcia umowy, o ile w tekście poniżej

nie podano innych informacji. Nie jesteś zobowiązana/-y do udostępnienia danych. Nieudostępnienie nie pociąga za sobą żadnych

konsekwencji. W odniesieniu do poniższych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie

zawiera odmiennych informacji.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.

Pliki dzienników serwerów

Można odwiedzać nasze strony internetowe, nie podając danych osobowych.

Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej przeglądarka użytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom usług

hostingowych / usługodawcom IT dane dotyczące korzystania, które zapisywane są w danych protokołu (tzw. plikach dzienników serwerów).

Do tych zapisanych danych należy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przesłana ilość danych i

dostawca wysyłający zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytułu uprawnionego interesu

dotyczącego zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty.

Kontakt

Administrator/Inspektora ochrony danych

Skontaktuj się z nami, jeśli masz takie życzenie. Dane kontaktowe administratora przetwarzania danych znajdują się w naszej stopce

redakcyjnej.

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio: Externe Datenschutzbeauftragte:

Swetlana Winter- CompanyCheck Deutschland GmbH

Schillerstr. 47/49

22767 Hamburg

Telefon: 0159-04328806

Kontakt z inicjatywy klienta za pośrednictwem e-maila

Jeśli z własnej inicjatywy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, będziemy zbierać Państwa dane osobowe (imię i

nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w takim zakresie, w jakim je Państwo podali. Przetwarzanie danych służy do przetwarzania

Państwa zapytania związanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi.

Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie

ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b

RODO.

Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na

nasz przeważający uzasadniony interes polegający na przetworzeniu Państwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku,

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Państwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Państwa zapytania. Państwa dane zostaną następnie usunięte z

uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili Państwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego

Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w

udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiązania kontaktu.

Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie

ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b

RODO.

Jeżeli nawiązanie kontaktu następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na

nasz przeważający uzasadniony interes polegający na przetworzeniu Państwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku,

z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, o ile nie wyraziłaś/-

eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Konto klienta Zamówienia

Konto klienta

Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawie obsługi

zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a

DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność

dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie następnie

usunięte.

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach

Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz

odpowiedzi na zapytania użytkowników. Udostępnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudostępnienie danych uniemożliwia

zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy.

Dane są przekazywane na przykład wybranym przez użytkownika przedsiębiorstwom wysyłkowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom

usług płatniczych, oferentom usług związanych z realizacją zamówienia oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach bezwzględnie

przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza się do minimalnego poziomu.

Opinie Reklama

Ocena klientów Käufersiegel

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie oceny klientów Käufersiegel firmy Händlerbund Management AG (Torgauer Straße

233 B, 04347 Lipsk). Po złożeniu zamówienia chcielibyśmy Państwa prosić o wystawienie na naszym portalu oceny i komentarza.

W tym celu otrzymają Państwo od nas e-mail, przy czym posługujemy się systemem technicznym dostawcy narzędzia oceny Käufersiegel w

ramach przetwarzania na zlecenie.

Państwa dane są przy tym przetwarzane za Państwa zgodą lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą, jeśli wyraźnie zgodzili się Państwo na otrzymanie prośby

o ocenę. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu. Nie narusza to zgodności z prawem

przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z bazy adresów.

Przetwarzanie bez wyraźnej zgody następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z tytułu uzasadnionego interesu dotyczącego zgodnych z

prawdą, zweryfikowanych ocen naszych usług w ramach reklamy bezpośredniej. W tym celu wysyłamy w formie elektronicznej prośbę o

ocenę własnych towarów lub usług, które zostały przez Państwa u nas nabyte. Naszą prośbę przesyłamy na adres e-mail, który otrzymaliśmy

od Państwa w ramach sprzedaży towaru lub usługi. Przesłanie prośby o ocenę następuje pod warunkiem, że nie sprzeciwili się Państwo

wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail do tego celu.

Sprzeciw jest możliwy w każdej chwili w formie udzielenia nam stosownej informacji. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu

znajdują się w nocie prawnej. Mogą Państwo także skorzystać z przeznaczonego do tego celu linku znajdującego się w prośbie o ocenę.

Nie wiąże się to z żadnymi innymi kosztami, jak tylko kosztami przekazania informacji zgodnie z taryfami podstawowymi.

Dane osobowe zapisane w związku z tym w systemie technicznym narzędzia oceny Käufersiegel są usuwane w terminie 3 miesięcy od

dostawy towaru przewidzianego do oceny.

Używanie adresu e-mail w celu wysyłania newsletterów

Twój adres e-mail wykorzystujemy niezależnie od realizacji umowy wyłącznie dla własnych celów reklamowych do wysyłki newsletterów, o ile

wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili

możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do

momentu jej wycofania. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, wykorzystując w tym celu odpowiedni link w newsletterze lub

wysyłając do nas stosowną informację. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z bazy danych.

Twoje dane zostaną wówczas przekazane dostawcy usług z zakresu e-mail marketingu w ramach przetwarzania zlecenia. Dane nie są

przekazywane innym osobom trzecim.

Używanie adresu e-mail w celu wysyłania reklamy bezpośredniej

Wykorzystujemy Twój adres e-mail, który otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towaru lub usługi, do przesyłania drogą elektroniczną reklamy

dotyczącej własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już nabyłaś/-eś u nas, o ile nie sprzeciwiłaś/-eś się takiemu

wykorzystaniu. Udostępnienie adresu e-mail jest wymagane do zawarcia umowy. Nieudostępnienie skutkuje tym, że umowa nie może zostać

zawarta. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu do reklamy bezpośredniej. W

każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na takie wykorzystanie Twojego adresu e-mail, wysyłając do nas stosowną informację. Dane

kontaktowe do zgłoszenia sprzeciwu znajdziesz w zakładce Impressum. W tym celu możesz też skorzystać z odpowiedniego linku w emailu

reklamowym. Z tego tytułu nie powstają żadne inne koszty poza kosztami transferu według taryf podstawowych.

Firmy wysyłkowe System gospodarki towarowej

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysyłkowym w celu informowania o statusie przesyłki

Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę podczas procedury

składania zamówienia. Przekazanie służy informowaniu Cię o statusie przesyłki za pośrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa się

za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas lub do firmy transportowej

stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do

momentu jej wycofania.

Korzystanie z zewnętrznego systemu gospodarki towarowej

W celu realizacji umowy wykorzystujemy system gospodarki towarowej w ramach przetwarzania zlecenia. W tym celu Twoje dane osobowe,

które zostały pobrane w ramach zamówienia, są przekazywane do

ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Niemcy

Dostawcy usług płatniczych

Zastosowanie PayPal

Wszystkie transakcje PayPal podlegają deklaracji PayPal o ochronie danych osobowych. Deklarację znajdziesz pod

adresemhttps://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL

Korzystanie z Amazon Payments

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu płatności Amazon Payments należącego do Amazon Payments Europe s.c.a. (38

avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg; “Amazon Payments”).

Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie zaoferowania realizacji zapłaty poprzez serwis płatności Amazon Payments.

Włączenie tego serwisu wymaga, aby Amazon Payments przy otwieraniu witryny internetowej gromadził, zapisywał i analizował dane (np.

adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja Twojego urządzenia). W tym celu mogą być też stosowane pliki

cookie. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o

mediach elektronicznych). Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz

przeważający, uzasadniony interes w zakresie zaoferowania różnych sposobów płatności zorientowanych na klienta. Mają Państwo prawo w

każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeśli istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej

sytuacji.

Z chwilą wyboru i skorzystania z “Amazon Payments” dane wymagane do realizacji płatności przesyłane są do Amazon Payments, aby

umożliwić wykonanie umowy za pośrednictwem wybranego przez Ciebie rodzaju płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6

ust. 1 lit. b RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z serwisu płatności Amazon Payments można znaleźć w odpowiedniej

deklaracji ochrony danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.

Pliki cookie

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej,

wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła witrynę internetową, w systemie

operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną

identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania witryny internetowej.

Pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem tych plików. Dzięki wybraniu

odpowiednich ustawień technicznych na Twojej przeglądarce internetowej otrzymujesz informację przed wstawieniem plików cookie i możesz

decydować o przyjęciu każdego z nich z osobna oraz uniemożliwić ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które już zostały

zapisane, można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich

funkcji niniejszej witryny internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.

Pod podanymi poniżej linkami możesz zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w

najważniejszych przeglądarkach.

Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

technicznie niezbędne pliki cookie

O ile w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano żadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbędne pliki

cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta była efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjaźniejsza dla użytkownika. Ponadto pliki cookie

umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki również po przejściu na inną stronę oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje

naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie

rozpoznana również po przejściu na inną stronę.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu,

polegającego na zapewnieniu optymalnego działania witryny internetowej oraz kształtowania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla

użytkownika.

Z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6

(1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

Wtyczki

Korzystanie z Google Tag Manager

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z aplikacji Google Tag Manager firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

CA 94043, USA; „Google“). Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

Szwajcarii, właściwym administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google

Ireland Limited to przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających

zastosowanie ustaw o ochronie danych. Aplikacja ta pozwala zarządzać tagami JavaScript i HTML, używanymi do implementacji w

szczególności narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy do dostosowanego do indywidualnych potrzeb kształtowania i

optymalizacji naszej witryny internetowej. Sama aplikacja Google Tag Manager nie zapisuje ani plików cookie, ani nie przetwarza danych

osobowych. Umożliwia ona jedynie wywołanie dalszych tagów, które mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe. Szczegółowe informacje o

warunkach użytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Korzystanie z GoogleMaps

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania map GoogleMaps firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym

administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to

przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających zastosowanie ustaw o

ochronie danych.

Funkcja umożliwia wizualne przedstawienie informacji geograficznych i map interaktywnych. Podczas wywoływania stron, na których zostały

zamieszczone mapy GoogleMaps, firma Google będzie pobierać, przetwarzać i wykorzystywać również dane osób odwiedzających witryny

internetowe.

W razie potrzeby Twoje dane zostaną przesłane również do Stanów Zjednoczonych. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie

reguluje żadna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się między innymi w

oparciu o standardowe klauzule umowne jako odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem:

https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG

(niemiecka ustawa o mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich

zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych przez Google znajdziesz we wskazówkach Google dotyczących

ochrony danych osobowych pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam, w centrum ochrony danych, masz również

możliwość zmiany Twoich ustawień, dzięki czemu możesz zarządzać danymi przetwarzanymi przez Google oraz chronić je.

Korzystanie z YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House,

Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube“).YouTube to przedsiębiorstwo powiązane z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain

View, CA 94043, USA; “Google”).

Funkcja pozwala wyświetlać na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce pływającej (iFrame). Jednocześnie aktywna jest

opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie będzie zapisywać informacji o osobach odwiedzających

stronę internetową. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostaną przekazane do YouTube i tam zapisane. Twoje dane mogą zostać

przesłane do Stanów Zjednoczonych. Transferów danych do Stanów Zjednoczonych nie reguluje żadna decyzja Komisji Europejskiej

stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych odbywa się między innymi w oparciu o standardowe klauzule umowne

jako odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG

(niemiecka ustawa o mediach elektronicznych) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane za ich

zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.

Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, związanych z tym Twoich praw i

możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych

(https://www.youtube.com/t/privacy).

Korzystanie z authorized.by Badge

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu „authorized.by Badge” należącego do Stayble Market GmbH (Theresienstraße 66,

80333 München; „Stayble Market”).

Przetwarzanie danych służy w celu wyświetlenia i potwierdzenia naszego statusu jako autoryzowanego partnera producentów, których towary

są przez nas dystrybuowane.

Wyświetlenie plakietki wymaga przekazania danych (np. adresu IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, typu przeglądarki) do Stayble

Market przy wywoływaniu witryny. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie

naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym promowaniu naszej oferty i wykazywaniu, że jesteśmy

autoryzowanym partnerem producentów, których towary są przez nas dystrybuowane. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej

sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f

RODO.

Więcej informacji o ochronie danych w Stayble Market można znaleźć pod adresem: https://www.authorized.by/datenschutz/

Prawa osób, których dane dotyczą, i okres przechowywania danych

Okres przechowywania zapisanych danych

Po całkowitej realizacji umowy dane zostają zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a następnie z uwzględnieniem

ustawowych, a w szczególności wynikających z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po upływie terminu

usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Prawa osoby zainteresowanej

Jeżeli spełnione są wymogi ustawowe, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości transferu danych.

Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przysługuje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera się na art. 6 (1) f DSGVO,

jak również na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpośredniej.

Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych

osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.

Skargę można złożyć m.in. do właściwego dla nas organu nadzorczego, do którego można się zwrócić korzystając z następujących danych

kontaktowych:Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG

20459 Hamburg

Tel.: +49 40 428544040

Fax: +49 40 428544000

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Prawo sprzeciwu

Jeśli podstawę opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO,

użytkownik ma prawo sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego

szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy mogli udowodnić bezwzględne przyczyny

przetwarzania nienaruszające ochrony, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy

dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe przetwarzane są w celu reklamy bezpośredniej, w każdej chwili można się temu sprzeciwić, przekazując nam tę

informację. Po wniesieniu sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych w celach reklamy bezpośredniej.

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020

TWÓJ KOSZYK (0)

Twój koszyk jest pusty